Tag: Neo

So sánh sự khác nhau về môđun biến dạng của đất giữa điều kiện dỡ tải với đIều kiện gia tải, từ đó đánh giá ảnh hưởng đến kết quả tính toán bàI toán hố móng đào sâu

Đặt vấn đề Nhu cầu xây dựng công trình ngầm đã và đang phát triển nhanh chóng phục vụ nhu cầu của con người nhằm khai thác không gian ngầm tại các vùng trung tâm của các đô thị lớn khi mà nguồn tài nguyên đất đai phục vụ cho

Scroll Up