Nghiên cứu phương pháp tính toán cọc đá gia cố nền đất yếu

Đặt vấn đề

Trong chương trình học, nội dung về tính toán thiết kế cọc vật liệu rời (ở tài liệu này gọi chung là cọc đá) gia cố nền đất yếu chưa được đề cập. Trong khi đó, ở Việt Nam cọc đá đã và đang được sử dụng rộng rãi do thi công đơn giản và đảm bảo điều kiện kinh tế. Ngoài ra, phương pháp tính toán thiết kế cho cọc vật liệu rời chưa thống nhất, và tiêu chuẩn quốc gia chưa được ban hành. Do đó, việc nghiên cứu về tính toán cọc đá gia cố nền là cần thiết. Đề tài sẽ đáp ứng được tình hình hiện tại về sử dụng cọc đá.
Scroll Up